ไหว้พระธาตุ ประจำปีนักษัตร พร้อมคำไหว้บูชา

ไหว้พระธาตุ

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไป ไหว้พระธาตุ ประจำปี12 นักษัตร และคำไหว้บูชาพระธาตุ เป็นอีกหนึ่งในวิธีเสริมความสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ไปดูกันเลยดีกว่าว่า เพื่อน ๆ มีพระธาตุประจำวันเกิดที่ไหน ควรไปกราบไหว้ที่ใด แถมคำไหว้บูชาพระธาตุนั้น ๆ มาให้อีกด้วยค่ะ ตามไปดูกันเลยค่า

ไหว้พระธาตุ ประจำปีนักษัตร ทั้ง 12 พระธาตุ พร้อมคำไหว้บูชา

ปีชวด

1. ปีชวด (หนู)

พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่

      วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอจอมทอง เชียงใหม่ เป็นทั้งอารามหลวงและความพิเศษของพระธาตุนี้คือพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ในพระโกศห้าชั้น

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนหะลัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ

      อังคะวะหะเย ปุเรระมะเน โกวิลา ลัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ”

ปีฉลู ไหว้พระธาตุ

2. ปีฉลู (วัว)

พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

     วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองลำปาง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา และใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลัก

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

      “ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฏฐาลัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะคุตตา อุตตะราภิทัย ยานะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง”

ปีขาล

3. ปีขาล (เสือ)

พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุช่อแฮ จ. แพร่

     วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระอารามหลวงศักดิสิทธิ์ประจำเมืองแพร่มาตั้งแต่อดีตกาล เป็นที่เก็บพระอัฐิธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา สกุลช่างเมืองแพร่

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะ เกสาธาตุ ปะติฏฐิตา อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส”

ปีเถาะ ไหว้พระธาตุ

4. ปีเถาะ (กระต่าย)

พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

     วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย  เป็นเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบของเจดีย์สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากพระธาตุหริภุญชัย และเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “ยาธาตุภูตา อะตุลานุภาวา จิรัง ปะติฏฐิตา นันทะกัปปะเก ปุเร เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง จิรัง วันทามิ หันตัง ชินะธาตุโย โส ตะถาคะตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต” (สวด 3 จบ)

ปีมะโรง

5. ปีมะโรง (งูใหญ่)

พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระพุทธสิหิงค์ จ.เชียงใหม่

     พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระพุทธสิหิงค์ เป็นอารามหลวงชั้นเอก ตัวพระเจดีย์เก่าแก่สร้างในสมัยเดียวกับการก่อสร้างวัด สถาปัตยกรรมศิลปะแบบล้านนา หริภุญชัย ผสมลังกา และยังเป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช

     ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละ พุทธะ

     สาสะธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต

     ธะระมาโนยะพุทโตติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง

     สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง

     สะระภิกันตัง นะมามิหัง”

ปีมะเส็ง ไหว้พระธาตุ

6. ปีมะเส็ง (งูเล็ก)

พระธาตุประจำปีเกิด: พระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย สามารถไปไหว้พระธาตุที่ พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่ และวัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา

     พระมหาเจดีย์พุทธคยา ตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย พระศรีมหาโพธิที่พุทธคยาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีมะเส็ง สามารถบูชาต้นโพธิ์ตามวัดแทนได้ หากไม่มีเวลาเดินทางไปกราบพระธาตุประจำปีมะเส็ง สามารถไปไหว้ที่วัดมหาโพธาราม และวัดอนาลโยทิพยาราม แทนได้

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     1) วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่

     “อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะ สาละธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะพุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง สะราภิกันตัง นะมามิหัง”

     2) วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา

     “ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง

     อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ

     เสฏฐัง จะตุตถะกัง ระตะนะฆะรัง

     ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง

     ฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง

     มุจจะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต”

     3) บูชาพระศรีมหาโพธิ์

     “ปะ ฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อนิมัสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จตุตกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐังราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจจะสิทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต”

ปีมะเมีย

7. ปีมะเมีย (ม้า)

พระธาตุประจำปีเกิด: พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า สามารถไปไหว้พระธาตุที่ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย จ.ลำพูน และวัดพระบรมธาตุ จ.ตาก

     พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธ หากไม่มีเวลาเดินทางไปกราบพระธาตุประจำปีมะเมีย สามารถไปไหว้ที่พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย และ วัดพระบรมธาตุ แทนได้

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     1) พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย จ.ลำพูน

     “วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต

     วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต

     วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต

     วันทามิ คุรุอุปัชฌาย์ อาจาริโย สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต

     วันทามิ กัมมัฏฐาโน สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต

     วันทามิ อราเม พัทธสีมายัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะ เม ภันเต

     วันทามิ อุตตะมะชมพู วะระฐาเน สิงคุตตะระ มะโนรัมเม สัตตัง สะรัตนะ

     ปะฐะมัง กกุสันธะ สุวัณณะทัณฑัง (ไม้เท้า) ธาตุโย ฐัสสะติ

     ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง (ที่กรองน้ำ) ธาตุโย ฐัสสะติ

     ตะติยัง กัสสะปัง พุทธจีวะรัง (ผ้าจีวร) ธาตุโย ฐัสสะติ

     จะตุตถัง โคตะมัง อัฏฐะเกศา (พระเกศา ๘ องค์) ธาตุโย ฐัสสะติ

     วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพะฐาเน สุปติฏฐิตัง สรีระธาตุง

     มหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา นาคะโลเก เทวโลเก

     พรหมโลเก ชมพูทีเป ลังกาทีเป สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย

     อะระหันตาธาตุโย เจติยัง คันธะกุฏิง จะตุราสี ติสะหัสเส

     ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง

     อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ ทูระโต

     อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ สิระสาฯ”

     2) วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก

     “สัมมา สัมพุทธะ นะลาตะอัฏฐิ จะตุเกสาธาตุยา คันธะวะรังฐิตัง ปะระมาธาตุ เจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา”

     3) บูชาพระธาตุ

     “ชัม พูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเ สัตตะระ ตะนะปะฐะมัง กะกุสัสธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยังปิ กัสสะปัง พุทะจีระรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุตภัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตุโย ฐัสสะติ”

ปีมะแม ไหว้พระธาตุ

8. ปีมะแม (แพะ)

พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

     พระธาตุดอยสุเทพ เป็นอารามหลวงชั้นโท ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1929 สมัยพญากือนา แห่งอาณาจักรล้านนาราชวงศ์เม็งราย มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเชียงแสน

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง อรัญญะธาตุ สุเทเว สัพพะ ปูชิง ตัง นะวะเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ”

ปีวอก

9. ปีวอก (ลิง)

พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุพนม จ.นครพนม

     พระธาตุพนม ภายในพระธาตุ บรรจุพระอุงรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของชาวไทยและชาวลาว เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 8 สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ และถูกบูรณะมาเรื่อย ๆ

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะศิริสะมิง ปันพะเตมะกัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา นะมามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะ อุรังคะเจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา”

ปีระกา ไหว้พระธาตุ

10. ปีระกา (ไก่)

พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

     พระธาตุหริภุญชัย เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุ  เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา โดยสกุลช่างเมืองลำพูน เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร และเป็นแหล่งรวมความศรัทธาของชาวลำพูนและชาวภาคเหนือ

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฐฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฏฐัง สะหะอังคุลิฏฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง”

ปีจอ

11. ปีจอ (สุนัข)

พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่

     พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เจดีย์วัดเกตการาม จึงถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬามณี เพื่อสะดวกในการเดินทางเพื่อกราบไหว้บูชา ชื่อเดิมคือ “วัดสระเกษ” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1971 ถูกกล่าวว่าเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นที่มาจากคำว่า “เกศ” ซึ่งเป็นชื่อของพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา สัพพะเทวานัง ตังสิระสาธาตุ อุตตะมัง อะหังวันทามิ สัพพะทา”

ปีกุน ไหว้พระธาตุ

12. ปีกุน (หมู)

พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

     วัดพระธาตุดอยตุง เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า องค์พระบรมเจดีย์ธาตุมีสีทองตั้งคู่กันอยู่ 2 องค์ และมีหลุมตุง อยู่ใกล้ๆ กับพระธาตุดอยตุง เป็นหลุมสำหรับปักตุงของพระมหากัสสป ปัจจุบันได้รับการดูแลอย่างดี มีการกั้นรั้วล้อมไว้เป็นสัดส่วนแล้ว

คำไหว้บูชาพระธาตุ:

     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

     “อิมัสสะมิง ภัทกะกัปเป จะตุพุทธา พุชูฌะติตะวา กะกุสะนูระ โกนาคะมะนะ กัสสะปะ โคตุมะราชะคะเห จะระติปิณะฑายะ มิถิลายะนะคะเรสิ จะรัตติ ปิณะฑายะ อะตะตีตา พุทธาเน อิมัสสะมิง ปัพพะตาคิริ ปะทะ กังนะสิทิตะวา เมตเตยยะ อะนาคะเต จะระติปิณะฑายะ ราชะคะเห อิมัสสะมิง ฐาเนนะสิทิสิริ สุภะปะวะ รังมะคะโล ตะโมลากะถามุนิราชะ สาตะระนะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง อะหังวันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระธาตุโย อะระหังวันทามิ สัพพะทา”

     การ ไหว้พระธาตุ ประจำปีนักษัตร เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณ ซึ่งยึดถือเอาพระธาตุเป็นที่พึ่ง และคุ้มครองตน ดังนั้นแล้ว เราควรหาโอกาสไป ไหว้พระธาตุ สักครั้งหนึ่งในชีวิตหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลมีอายุมั่นขวัญยืน และยังได้บุญอานิสงส์มากอีกด้วยค่ะ

เสริมดวงชะตาให้กับตัวเองกันแล้ว ใครที่อยากหารายได้เสริมกับเกมสล็อต เราก็อยากจะแนะนำเกมสล้อตน่าเล่นให้กับทุกคนได้รู้กันค่ะ กับ รีวิวเกมสล็อต WILD GIANT PANDA สล็อตแพนด้ายักษ์ป่า เกมสล็อตกราฟฟิกสีสันสดใส ที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสลุ้นโบนัส และรางวัล แถมยังมีตัวช่วยเกม เพื่อเพิ่มรางวัล และโบนัสให้กับคุณอีกด้วย 

และจะเล่นสล็อตให้ปัง จะเล่นช่วงไหนดี ในบทความ ช่วงเวลาเล่นสล็อต เล่นช่วงไหนได้กำไรดี ที่จะมาบอกช่วงเวลาแจ็คพอตแตกง่ายให้กันกับคุณ แถมยังเป็นอีกทริคหนึ่งในการเพิ่มกำไรให้กับเราอีกปัจจัยหนึ่งด้วยค่ะ ที่จะช่วยให้เราทำกำไรได้ง่ายขึ้น มีโอกาสเข้าฟรีเกมได้ไม่ยาก

Close
Menu